โต๊ะทำงาน
ชีวิตที่มีระบบระเบียบนั้นส่งเสริมให้คนเรามีโอกาสก้าวหน้าได้เช่นกัน เนื่องจากคนที่รู้จักบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้นั้น จะรู้ว่าควรทำอะไร ทำเมื่อไร และทำอย่างไร ชีวิตของเราก็จะดำเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความก้าวหน้าไปทีละขั้น ๆ ตรงข้ามกับชีวิตที่ยุ่งเหยิง ไม่มีการจัดระเบียบตัวเอง ทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคเสมอ ในการทำงานนั้นคนทำงานสามารถจัดระเบียบชีวิตตัวเองได้โดยเริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ ๆ ตัวก่อน เพื่อเสริมสร้างนิสัยที่ดีให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ดังนี้